Przeglądy regałów

OBOWIĄZKI

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych.

Norma PN-EN 15 635 nakazuje wykonywanie cotygodniowych przeglądów oraz przeglądu eksperckiego, który może wykonywać tylko i wyłącznie osoba kompetentna. Przeglądy eksperckie powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na rok. Po przeprowadzeniu przeglądu należy opracować szczegółowy raport z przeglądu oraz protokół kontroli a na kontrolowanym regale należy umieścić naklejkę kontrolną.

PODZIAŁ USZKODZEŃ zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi:

STREFA ZIELONA – uszkodzenia wymagają jedynie nadzoru i obserwacji.

Nie ma konieczności odciążania regału oraz wymiany elementu. Regał może być ciągle wykorzystywany. Podczas przeglądów bieżących element należy obserwować natomiast w trakcie kolejnego przeglądu eksperckiego na nowo sklasyfikować uszkodzenie.

STREFA POMARAŃCZOWA – uszkodzenia wymagają podjęcia działań w możliwie jak najkrótszym terminie.

Jest to strefa uszkodzeń poważnych, wymagających podjęcia niezbędnych czynności, bez konieczności natychmiastowego odciążania regału. Natomiast w sytuacji kiedy regał zostanie odciążony przez użytkownika, może on zostać ponownie zatowarowany dopiero po wymianie uszkodzonego elementu. Do czasu przeprowadzania napraw należy odizolować regał uniemożliwiając jego obsługę.

Każde uszkodzenie oznaczone kolorem pomarańczowym jeżeli nie zostanie naprawione nie później niż cztery tygodnie od daty przeprowadzenia przeglądu automatycznie staje się uszkodzeniem czerwonym.

STREFA CZERWONA – uszkodzenia wymagają podjęcia natychmiastowych działań.

Strefa czerwona to taka w której poziom krytyczny uszkodzenia został osiągnięty bądź przekroczony. Obszar objęty strefą czerwoną powinien zostać natychmiast odciążony i następnie oznakowany w sposób czytelny. Nie ma możliwości obsługi wyłączonego obszaru do czasu przeprowadzenia niezbędnych napraw bądź wymiany uszkodzonych elementów regału.

OFERTA

Doświadczeni eksperci naszej firmy przeprowadzają kontrole bieżące oraz przeglądy eksperckie. Ich wiedza oraz inżynierskie wykształcenie pozwala na przeprowadzanie przeglądów wszelkich występujących na rynku konstrukcji regałowych, różnych producentów.

Podczas przeprowadzanych przeglądów zwracamy szczególną uwagę na m.in.;

  • stan posadzki w miejscu posadowienia regałów,
  • ewentualne odchylenia od pionu rzędów regałów,
  • poprawność składowania towaru na paletach oraz w gniazdach regału,
  • stan palet,
  • uszkodzenia i odkształcenia konstrukcji regałów; stopy, słupy, belki ryglowe, skatowania,
  • obecność oraz zgodność z stanem faktycznym tablic znamionowych regału,
  • poprawność obciążenia regałów,
  • stan połączeń śrubowych.

Podczas przeglądu eksperckiego przeprowadzamy inwentaryzację regałów i następnie opracowujemy wymaganą dokumentację wraz z niezbędnymi szkicami ustawienia regałów oraz zaznaczonymi ewentualnymi uszkodzeniami. Pełna dokumentacja opracowana jest w sposób maksymalnie przejrzysty umożliwiający zamówienie uszkodzonych elementów.